Huisreglement

Molenstraat 39, 2870 Puurs-Sint-Amands

1. Definities

1.1 NV Immerco, hieronder genoemd de “verhuurder”

1.2 Huis Landschapspark, hieronder genoemd de “zaal”

1.3 De persoon die de huurovereenkomst ondertekent, is verantwoordelijk voor het naleven van dit reglement en wordt hieronder genoemd als de “huurder”

2. Algemene bepalingen

2.1 De zaal wordt enkel verhuurd aan meerderjarige personen.

2.2 De zaal wordt primair verhuurd aan begrafenisondernemers, secundair kunnen er ook andere socio-culturele evenementen plaatsvinden. Bij reservatie is de huurder verplicht het doel van de huur duidelijk te omschrijven en bekend te maken aan de verhuurder.

2.3 De zaal wordt verhuurd per dagdeel, een dag wordt opgedeeld in drie dagdelen: van 8.00u tot 12.30u, van 13.00u tot 17.30u en van 18.00u tot 23u00. In uitzonderlijke gevallen kan dit, in samenspraak met de beheerder, gewijzigd worden.

2.4 De huurprijs is afhankelijk van de aard van de activiteit die tijdens de huurovereenkomst zal plaatsvinden. Onjuiste informatie zal leiden tot een verhoging van de huurprijs of inhouding van de waarborg.

2.5 NV Immerco behoudt het recht bepaalde activiteiten te weigeren.

2.6 Op uitnodigingen, rouwbrieven, ... wordt te allen tijde verwezen naar “de aula van Huis Landschapspark”.

2.7 De huurder is verantwoordelijk voor de activiteit in de zaal, toegelaten door de Belgische wetgeving. Bij overtredingen, vastgesteld door de politie of beëdigde ambtenaren, zal de huurder verantwoordelijk gesteld worden.

2.8 De huurder is gehouden tot het betalen van alle mogelijke taksen, belastingen, auteursrechten, … die het gevolg zijn van de activiteiten die in de zaal doorgaan en waarvan hij organisator is.

2.9 Het is verboden om alcoholische dranken te schenken aan personen jonger dan 16 jaar en sterke dranken jonger dan 18 jaar.

2.10 Het is verboden om te roken in de zaal. De huurder zal hierop actief toezien. Roken kan buiten. Peuken worden in de asbakpalen gedeponeerd.

2.11 De huurder wordt aansprakelijk gesteld voor eventuele schade die aan de zaal en/of uitrusting wordt berokkend tijdens de uitvoering van de huurovereenkomst.

2.12 De huurder is aansprakelijk voor eventuele diefstal of ontvreemding van het aanwezige materiaal dat eigendom is van de verhuurder.

2.13 De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal tijdens de uitvoering van de huurovereenkomst op het volledige domein.

2.14 De huurder dient zich steeds te schikken naar de wettelijke normen van geluidsoverlast. Overschrijding van de limiet kan aanleiding geven tot het stopzetten van de activiteit door de politie en/of een GAS-boete ten laste van de huurder, conform de politiecodex van de gemeenste Puurs-Sint-Amands.

2.15 Eventuele geschillen die niet in der minne geregeld kunnen worden, zullen behandeld worden door de bevoegde rechtbank.

3. Praktische richtlijnen van de huurovereenkomst

3.1 De huurovereenkomst wordt afgesloten met Fien De Rop (beheerder).

3.2 Informatie kan bekomen worden via de website www.huislandschapspark.be, via e-mail contact@huislandschapspark.be ofwel op telefoonnummer 0477 17 20 87. Reservatie kan enkel telefonisch of via e-mail.

3.3 De reservatie is definitief na bevestiging door de beheerder en wanneer de huurder zich akkoord heeft verklaard met alle bepalingen van het reglement en de huurovereenkomst heeft ondertekend.

3.4 De betaalde waarborg bij reservatie zal na de huurdatum teruggestort worden zodra alle facturen betaald zijn. De waarborg zal in mindering gebracht worden als er schade vastgesteld is of de kosten van de opkuis abnormaal hoog waren.

3.5 Bezichtiging van de zaal is mogelijk na afspraak.

3.6 De sleutel van de zaal kan afgehaald en binnengebracht worden na afspraak.

4. Gebruik van de zaal

4.1 De huurder heeft vrije toegang tot de publieke lokalen die deel uitmaken van de zaal. De publieke lokalen zijn afhankelijk van de aard van de activiteit en worden voor aanvang van de activiteit besproken.

4.2 Bij verhuur van de grote aula, mag niemand de kleine aula niet betreden en omgekeerd.

4.3 Er mogen geen installaties of meubelstukken (d.i. de zetel) verplaatst worden door de huurder.

4.4 Er mag niets gestockeerd worden in de bergruimte, zonder dit met de verhuurder te overleggen.

4.5 Alle dranken die verbruikt worden in de zaal, zijn niet inbegrepen in de huurprijs en worden exclusief geleverd door leverancier Entrepot du Vin 03 345 14 01 (wijnen) en drankencentrale Vercauteren 052 39 92 99 (alle andere). Het is bijgevolg verboden om zelf dranken mee te brengen. Bij overtreding wordt de waarborg ingehouden.

4.6 Het gebruik van bevestigingsmaterialen (plakband, punaises, etc.) op de muren van de zaal is ten strengste verboden. Ook gaten maken in de muren is verboden.

4.7 De zaal kan op vraag in een bepaalde formatie worden klaargezet door de verhuurder. Hiervoor wordt een tarief van €25,- per uur aangerekend (BTW inclusief).

4.8 Indien de huurder de verhuring annuleert, dient dit vooraf te gebeuren (per mail of telefonisch). Bij annulering minder dan één week voor uitvoering van de overeenkomst wordt de waarborg ingehouden.

4.9 Indien er een gegronde reden van overmacht kan worden ingeroepen, heeft de verhuurder te allen tijde het recht om de overeenkomst te verbreken. Dit wordt telefonisch en schriftelijk aan de huurder meegedeeld, alsook de reden van de ingeroepen overmacht. De huurder kan daarbij geen beroep doen op enige vorm van schadevergoeding en doet afstand van verhaal. De huurder kan onder geen beding de verhuurder verantwoordelijk stellen voor de door hem geleden schade.

4.10 Bij elektriciteitsplannen of een storing van andere aard kan de huurder geen beroep doen op enige vorm van schadevergoeding en doet afstand van verhaal. De huurder kan onder geen beding de verhuurder verantwoordelijk stellen voor de door hem geleden schade.

5. Gebruik van de keuken

5.1 Het gebruik van de keuken moet gemeld worden bij de reservering van de zaal.

5.2 De huurder voorziet zelf keukenhanddoeken.

5.3 De huurder mag voor de vaatwasser enkel de daarvoor voorziene producten gebruiken.

5.4 De keuken moet bij niet-gebruik afgesloten blijven voor alle aanwezigen tijdens de activiteit.

6. Na gebruik van de zaal

6.1 Volgende werkzaamheden zijn ten laste van de huurder:

 • Tafels afruimen, reinigen en in de berging plaatsen.
 • Stoelen reinigen, stapelen per (max.) 10 stuks en terugplaatsen in de berging.
 • Spreekgestoelte reinigen.
 • Afwassen van glazen, tassen, gebruikte materialen uit de keuken en keukentoestellen.
 • Leegmaken van de koelkasten.
 • Sorteren van leeggoed.
 • Het domein wordt vrijgemaakt van sigaretten- en andere peuken of afval.

6.2 De vloer in de kleine aula, grote aula en inkomhal (PVC-vloer) mag enkel met een uitgewrongen dweil en speciaal product gedweild worden.

6.3 Het afval moet verzameld worden in vuilzakken en vervolgens meegenomen worden door de huurder. De huurder dient deze vuilzakken zelf mee te brengen.

6.4 Lege flessen zonder statiegeld of ander glas, moeten door de huurder naar de glascontainer worden gebracht.

6.5 De zaal moet proper achtergelaten worden.

6.6 De huurder moet de zaal afsluiten en de sleutel zo spoedig mogelijk terugbezorgen aan de zaalverantwoordelijke. De huurder is verantwoordelijk voor de sleutel en zal bij verlies een vergoeding van €50,- verschuldigd zijn.

6.7 De sleutel mag onder geen beding worden bijgehouden, nagemaakt of doorgegeven.

7. Veiligheidsvoorschriften en brandpreventie

7.1 De huurder mag geen enkele structurele wijzigingen doen aan eender welke installatie van de zaal (elektriciteit, gas, water, verwarming, licht, geluid, …)

7.2 De nooduitgangen zijn van binnen afsluitbaar en zijn voorzien van noodverlichting. Tijdens de activiteit is het verboden om de nooduitgangen slotvast te maken of te versperren. Ook mag de noodverlichting niet uitgeschakeld of afgedekt worden.

7.3 Er zijn vijf brandblussers aanwezig: twee in de grote aula, één in de kleine aula, één in de technische ruimte en één in de garage.

7.4 In de keuken is eveneens een branddeken aanwezig.

7.5 Wegens brandgevaar is het ten strengste verboden om onafgeschermde vuurhaarden te gebruiken in de zaal, in uitzondering kaarsen bij rouwplechtigheden. Deze moeten bij het verlaten van de zaal zeker gedoofd zijn.

7.6 Bij het verlaten van de zaal, moet de verwarming en de verlichting uitgeschakeld worden, ramen en deuren gesloten zijn en moeten alle stekkers uit het stopcontact worden gehaald die voor de activiteit werden ingestoken.

8. Nuttige telefoonnummers

 • Dringende hulpdiensten 112
 • Dringende politiebijstand 101
 • Huisartsenpraktijk Dorpshart 03 889 03 37
 • Huisartsenpraktijk ’t Spoor 03 290 44 11
 • Huisartsenpraktijk Liezele 03 889 39 48
 • Huisartsenwachtpost N16 03 886 16 16
 • Fien De Rop 0477 17 20 87

NV Immerco kan op elk ogenblik controle uitoefenen op de naleving van dit reglement.
Het niet naleven van dit reglement kan aanleiding geven tot de inhouding van de waarborg. Met ondertekening van de huurovereenkomst verklaart de huurder zich akkoord met het bovenstaande reglement, ook voor latere activiteiten.

Nuttige telefoonnummers

 • Dringende hulpdiensten
  112
 • Dringende politiebijstand
  101
 • Huisartsenpraktijk Dorpshart
  03 889 03 37
 • Huisartsenpraktijk ’t Spoor
  03 290 44 11
 • Huisartsenpraktijk Liezele
  03 889 39 48
 • Huisartsenwachtpost N16
  03 886 16 16
 • Fien De Rop
  0477 17 20 87